An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

I mí Eanáir 2010 d’fhoilsigh an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí, an tUasal Diarmuid Ó hEachthairn TD, dhá cháipéis ina ndearnadh achoimre ar an aiseolas a fuarthas ar an bPlécháipéis ar an bPáipéar Bán ar an gCoireacht, 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' (Iúil 2009).

Tugann an chéad cheann de na cáipéisí sin cuntas ar na freagraí i scríbhinn a fuair an Roinn tar éis fógrán poiblí ag lorg aighneachtaí. Rinne an dara ceann díobh, a chuir an Foras Riaracháin le chéile, cur síos ar na tuairimí a nochtadh ag seimineáir réigiúnacha chomhairliúcháin a d’eagraigh an Roinn i rith 2009. Tá na cáipéisí sin ar fáil i bhfoirm PDF nó mar html ag na naisc thíos. Tá cóipeanna crua le fáil ach iad a iarraidh.

An Chéad Phlécháipéis – Forléargas ar na hAighneachtaí a fuarthas, Feabhra 2010 

An Chéad Phlécháipéis – Achoimre ón bhForas Riaracháin ar an bPróiseas Comhairliúcháin, Samhain/Nollaig 2009 

Ar na saincheisteanna a ardaíodh i rith an chomhairliúcháin bhí:

 • an gá atá le bearta chun dul i ngleic le bunchúiseanna na coireachta
 • comhordú na n-iarrachtaí idir na gníomhaireachtaí iomchuí chun an choireacht a chosc
 • póilíneacht phobail agus cumarsáid idir an Garda Síochána agus an pobal
 • comhpháirtíochtaí pobail chun an choireacht a chosc agus chun cáilíocht na beatha a fheabhsú
 • a mhéad agus is féidir leis an teicneolaíocht agus le dearadh foirgneamh cuidiú leis an gcoireacht a chosc
 • ról an alcóil agus mí-úsáide drugaí maidir le cionta a dhéanamh
 • cosaint do dhaoine aosta agus do dhaoine den phobal atá scoite amach 
 • idirghabháil le leanaí agus le tuismitheoirí chun daoine óga a chosc ar dhul le coireacht
 • straitéisí chun ciontóirí a ath-imeascadh agus chun coireanna sa todhchaí a laghdú
 • úsáid níos mó a bhaint as pionóis phobalbhunaithe agus as an gceartas aisiríoch
 • acmhainní a chur ar fáil do bhearta coiscthe coireachta
 • an gá atá le taighde agus staitisticí feabhsaithe maidir leis an gcoireacht in Éirinn 

 

Forléargas ar Phróiseas an Pháipéir Bháin ar an gCoireacht 

Comhairliúchán 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

An Tríú Phlécháipéis 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' 

Cáipéis an Tríú Plécháipéis – 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Saoránaigh Scothaosta agus an Choireacht' 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Tuairisc ar an gComhairliúchán le Daoine Óga faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht' 

An Ceathrú Plécháipéis 'An Pobal agus Córas an Cheartais Choiriúil'

Cláraigh chun eolas cothrom le dáta a fháil