An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla'

Maidir leis an bplécháipéis "Smachtbhannaí Coiriúla" is é an dara ceann é de shraith plécháipéisí a fhoilseofar agus Páipéar Bán ar an gCoireacht á fhoilsiú. Tá an cháipéis ar fáil i bhfoirm PDF nó mar html ag an nasc thíos. Tá cóipeanna crua le fáil ach iad a iarraidh.

Páipéar Bán ar an gCoireacht, Plécháipéis Uimh. 2 – Feabhra 2010 

Fearacht na chéad phlécháipéise (‘An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail’) tá an páipéar seo dírithe ar an léitheoir ginearálta agus is éard atá ann ná forléargas neamh-shaineolaíoch ar an tsaincheist, mar aon le roinnt ceisteanna chun cuidiú le plé agus aiseolas a mhúnlú.

Leagann an páipéar seo amach raon reatha na smachtbhannaí a chuirtear i bhfeidhm in Éirinn agus cuirtear na ceisteanna seo a leanas:

  • cén ról ba chóir a bheith ag smachtbhannaí mar chuid de fhreagra foriomlán ar an gcoireacht?
  • cé chomh maith is atá ag éirí leis an gcur chuige reatha maidir leis an gcoireacht a chosc agus a laghdú?
  • cén chaoi arbh fhearr beartas a fhorbairt agus a chur i ngníomh sa réimse seo?

Ar dtús, leagann an cháipéis seo amach cuid de na haidhmeanna is minice a luaitear le smachtbhannaí a chur ar dhaoine agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú leis an gcoireacht a chosc agus an pobal a chosaint. Leagtar béim, go háirithe, ar ról smachtbhannaí maidir le díspreagadh, le héagumasú agus le hathshlánú.

Tugann an cháipéis cuntas ansin ar raon reatha na smachtbhannaí a chuirtear ar dhaoine in Éirinn, idir roghanna coimeádta agus neamhchoimeádta, agus pléitear na buntáistí agus na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an dá chur chuige. Ar deireadh, déantar achoimre sa pháipéar ar an gcreat ginearálta do bheartas gearrtha pianbhreitheanna in Éirinn, agus an chaoi a bhféadfaí é a fhorbairt don todhchaí.

Ar na ceisteanna a bhí leagtha síos lena mbreithniú go mion bhí:

  • cé chomh mór is a chuidíonn príosúnú leis an gcoireacht a laghdú agus leis an bpobal a chosaint?
  • an bhféadfaí úsáid níos mó a bhaint as pionóis neamhchoimeádta?
  • cad iad na cineálacha smachtbhannaí neamhchoimeádta a d’fheilfeadh do chiontóirí a dhéanann cionta nach bhfuil chomh tromchúiseach sin ach a dhéanann cionta go leanúnach?
  • cén cineál róil ba chóir a bheith ag pobail maidir le hoibriú Orduithe Seirbhíse Pobail?
  • ar chóir meicníochtaí a chur i bhfeidhm chun líon na bpianbhreitheanna gearrthréimhseacha a laghdú?
  • an bhfuil gá le struchtúrú níos mó a dhéanamh ar an mbeartas gearrtha pianbhreitheanna de chuid na hÉireann agus, más amhlaidh go bhfuil, cén chaoi ar chóir é sin a bhaint amach?
  • cén chaoi ar féidir eolas agus tuiscint an phobail ar an bpróiseas gearrtha pianbhreitheanna a fheabhsú? 

I Lúnasa 2010, foilsíodh dhá thuarascáil ar thoradh an phróisis chomhairliúcháin: achoimre ar na haighneachtaí i scríbhinn a fuair an Roinn agus achoimre ar a raibh le rá ag na rannpháirtithe ag an gcruinniú comhairliúcháin a reáchtáladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mBealtaine 2010. Tá na cáipéisí sin ar fáil i bhfoirm PDF nó mar html ag an nasc thíos. Tá cóipeanna crua le fáil ach iad a iarraidh.

An Dara Plécháipéis – ‘Smachtbhannaí Coiriúla’ – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 


 

Forléargas ar Phróiseas an Pháipéir Bháin ar an gCoireacht 

Comhairliúchán 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

An Tríú Phlécháipéis 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' 

Cáipéis an Tríú Plécháipéis – 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Saoránaigh Scothaosta agus an Choireacht' 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Tuairisc ar an gComhairliúchán le Daoine Óga faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht' 

An Ceathrú Plécháipéis 'An Pobal agus Córas an Cheartais Choiriúil'

Cláraigh chun eolas cothrom le dáta a fháil