An Tríú Phlécháipéis 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin'

Maidir leis an bplécháipéis "Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin" is é an tríú ceann í de shraith plécháipéisí a fhoilseofar agus Páipéar Bán ar an gCoireacht á chur le chéile. Tá an cháipéis ar fáil i bhfoirm PDF ag an nasc thíos. Tá cóipeanna crua le fáil ach iad a iarraidh

Plécháipéis Uimh. 3 faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht 'Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin' 

Is é is cuspóir leis an bplécháipéis seo ná scrúdú a dhéanamh ar raon na ngníomhaíochtaí coiriúla nach bhfuil clúdaithe go mion ag na cáipéisí a cuireadh le chéile go dtí seo faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht. Ba ar choireanna toirte nó ‘coireanna sráide’ cosúil le hionsaí, gadaíocht agus cionta oird phoiblí a leagadh an bhéim sna luathcháipéisí, go háirithe an chéad cheann díobh. Cé go dtéann siad sin i bhfeidhm go mór ar dhaoine aonair agus ar phobail ar bhealach follasach agus láithreach, ní tharlaíonn cineálacha eile gníomhaíochta coiriúla chomh minic céanna ach mar sin féin is mór an dochar a dhéanann siad do dhaoine aonair agus don tsochaí trí chéile.

Scrúdaíonn an plécháipéis seo raon casta de ghníomhaíochtaí coiriúla faoi na ceannteidil leathana, an choireacht eagraithe agus coireacht an bhóna bháin.

Is iad na sainréimsí a chlúdaítear go mion:

 • gáineáil ar dhrugaí
 • calaois (calaois airgid san áireamh)
 • smuigleáil agus gáineáil ar dhaoine
 • sciúradh airgid, góchumadh agus píoráideacht
 • coireacht ar an idirlíon
 • dul i ngleic le coireacht an bhóna bháin
 • breabaireacht agus caimiléireacht 
 • coireacht rialála


Go minic, meallann na cineálacha sin coireachta coirpigh eagraithe, ach is minic freisin go mbíonn baint ag daoine aonair, comhlachtaí agus grúpaí ad hoc leo. Cé go bhfuil go leor de na réimsí sin fite fuaite ar a chéile, baineann saincheisteanna faoi leith le gach ceann díobh as féin agus ní mór dul i ngleic leo ar bhealaí éagsúla.

Scrúdaítear raon leathan gníomhaíochtaí éagsúla ach is gníomhaíochtaí iad ar fad atá casta nó a gcaitear a bheith an-eagraithe le dul ina mbun, murab ionann agus go leor den choireacht toirte. De bhrí go mbíonn na coireanna chomh casta sin, ní mór dul i muinín straitéisí eile sa bhreis ar na straitéisí sin a mbaintear leas astu sa gnáth-fhorfheidhmiú dlí chun dul i ngleic leo.

Gné eile a bhaineann leis na coireanna sin is ea go bhfuil siad ag athrú go tapa le cúnamh teicneolaíochtaí nua. Dá réir sin, is cupóir tábhachtach é sa phlécháipéis seo teacht ar threochtaí atá ag teacht chun cinn le cinntiú go dtiocfaidh an Páipéar Bán ar an gCoireacht roimh aon dúshlán a bheidh le sárú amach anseo, chomh fada agus is féidir.

Ar na ceisteanna a chuirtear sa cháipéis tá

 • An bhfuil cuir chuige reachtaíochta nó struchtúir á gcur i bhfeidhm i ndlínsí eile a d’fhéadfaí a úsáid anseo chun dul i ngleic leis an gcoireacht eagraithe agus le coireacht na mbuíonta armtha?
 • Cén chaoi a bhféadfadh cláir forbartha pobail dul i gcionn ar inmharthanacht na coireachta eagraithe?
 • Cé na straitéisí sonracha ceartais choiriúil a d’fhéadfaí a úsáid le dul i ngleic go héifeachtach le coireacht an bhóna bháin? Conas is féidir na dúshláin a bhaineann le fiosrú, ionchúiseamh agus pianbhreitheanna a shárú?
 • An bhfuil cuir chuige reachtaíochta, ghnáthaimh nó eile á gcur i bhfeidhm i ndlínsí eile a d’fhéadfaí a úsáid in Éirinn chun dul i ngleic le coireacht an bhóna bháin?
 • An bhfuil dóthain airde á thabhairt ar chineál agus ar chostas na gcoireanna a leagtar amach sa cháipéis seo? Mura bhfuil, cén chaoi a bhféadfaí an aird sin a mhéadú?
 • An bhfuil gnéithe den choireacht eagraithe agus de choireacht an bhóna bháin ar ghá teacht rompu, gnéithe nach leor na cuir chuige atá ann faoi láthair le dul i ngleic leo?
 • Ó thaobh na coireachta rialála de, conas is féidir córas éifeachtach agus láidir rialála a chur i bhfeidhm?
 • Go leor de na coireanna a bhféachtar orthu sa cháipéis seo braitheann siad ar éileamh an ghnáthshaoránaigh ar earraí agus ar sheirbhísí aindleathacha. Cad is féidir a dhéanamh chun an t-éileamh sin a laghdú?


Tugadh comhairlúcháin ar an bPlécháipéis, arbh é a bhí ann ná fógráin phoiblí a lorg tuairimí i scríbhinn agus cruinniú comhairliúcháin, chun críche in Earrach na bliana 2011. Foilsíodh tuairiscí ar thoradh na gcomhairliúchán sin, ceann amháin a dhéanann achoimre ar na haighneachtaí scríofa agus ceann eile a dhéanann achoimre ar an méid a dúradh ag an gcruinniú comhairliúcháin, i mí Aibreáin 2011. Tá na cáipéisí sin ar fáil i bhfoirm PDF nó html ag na naisc thíos. Tá cóipeanna crua le fáil ach iad a iarraidh

An Tríú Pécháipéis – Spléachadh ar na hAighneachtaí a fuarthas (Aibreán 2011)

An Tríú Plécháipéis – Achoimre an IPA ar na bPróiseas Comhairliúcháin (Aibreán 2011) 


 

Forléargas ar Phróiseas an Pháipéir Bháin ar an gCoireacht 

Comhairliúchán 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' 

An Chéad Phlécháipéis – 'An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' 

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

Cáipéis an Tríú Plécháipéis – ‘Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin’ – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Saoránaigh Scothaosta agus an Choireacht' 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - 'Tuairisc ar an gComhairliúchán le Daoine Óga faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht' 

An Ceathrú Plécháipéis 'An Pobal agus Córas an Cheartais Choiriúil'

Cláraigh chun eolas cothrom le dáta a fháil