Ceartas i leith an Aosa Óig

  1. Céard í Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig? 
  2. Céard é Clár na nGardaí um Atreorú na nÓg? 
  3. Céard iad Tionscadail na nGardaí um Atreorú na nÓg? 
  4. Céard é smachtbhanna pobail? 
  5. Céard iad bearta iompair frith-shóisialta (ASBO)? 
  6. Céard í feidhm na scoileanna coinneála leanaí? 
  7. Cá bhfuil na scoileanna coinneála leanaí? 
  8. Conas a théim i dteagmháil le Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig? 

 

1. Céard í Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig?

Bhunaigh an Rialtas Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig (SÉCAÓ) sa Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí.  Bunaíodh í chun seirbhísí a bhainistiú agus a fheabhsú do leanaí faoi bhun aois 18 a bhíonn i dtrioblóid leis an dlí nó atá i mbaol amhail a dhéanamh. Áiríonn na seirbhísí seo Clár na nGardaí um Atreorú na nÓg; Tionscadail na nGardaí um Atreorú; smachtbhannaí pobail; bearta iompair frith-shóisialta agus bainistiú scoileanna coinneála leanaí.

Téigh go barr

 

2. Céard é Clár na nGardaí um Atreorú na nÓg?

Má ghlacann leanbh faoi bhun aois 18 bliain freagracht as ucht cion atá déanta aige/aici ansin d’fhéadfadh an leanbh rabhadh a fháil ó bhall de chuid An Garda Síochána in ionad ionchúiseamh. Braitheann an cinneadh chun rabhadh a thabhairt ar cibé a admhaíonn nó nach n-admhaíonn an leanbh go ndearna sé/sí an cion; chomh tromchúiseach is a bhí an cion; agus stair choiriúil an linbh roimhe sin.

Reáchtálann Oifig na nGardaí um Idirchaidreamh na nÓg Clár na nGardaí um Atreorú na nÓg

Téigh go barr

 

3. Céard iad Tionscadail na nGardaí um Atreorú na nÓg?

Is é atá i dTionscadail na nGardaí um Atreorú na nÓg ná gníomhaíochtaí pobal-bhunaithe chun cabhrú le leanaí imeacht ó rudaí a dhéanamh a fhéadfadh trioblóid leis an dlí a tharraingt orthu féin nó ar a gcairde.

Tá 84 Tionscadal Atreoraithe ann ar fud na hÉireann.   Tá sé seo ar tí méadú go 100 faoi dheireadh 2007.  Tairgeann siad deiseanna do leanaí chun a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha agus fanacht amach ó chóras na gcúirteanna agus amach ó chaomhnóireacht.  Tá siad maoinithe ag An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus á reáchtáil ag cuideachtaí bainistíochta agus riartha ag Rannóg Caidrimh Pobail na nGardaí.

Téigh go barr

 

4. Céard é smachtbhanna pobail?

Má théann leanbh chun na Cúirte agus má fhaightear go bhfuil sé/sí ciontach nó má phléadálann sé/sí ciontach i leith coir, is féidir le Breitheamh a shocrú smachtbhanna pobail a dhaoradh ar an leanbh. Ciallaíonn sé seo go gheobhaidh an leanbh ordú ón gCúirt seirbhís éigin a dhéanamh ina p(h)obal féin.  Tugann sé seo cead don leanbh fanacht ar scoil agus sa bhaile ina bpobal féin. 

Is féidir leis an mbreitheamh roghnú ó 10 gcinn, mar shampla Seirbhís Phobail, Dianmhaoirseacht agus Ordú Ionaid Lae.

Téigh go barr

 

5. Céard iad bearta iompair frith-shóisialta (ASBO)?

Tugadh isteach roinnt bearta chun dul i ngleic le hiompar frith-shóisialta ag leanaí i Márta 2007.  Tairgeann orduithe iompair bealach malartach chun déileáil le hiompar frith-shóisialta ag leanaí in ionad dul trí an bpróiseas coiriúil.  Tá sraith céimeanna nach foláir tabhairt fúthu sular féidir le ball sinsearach de chuid An Garda Síochána ordú iompair a lorg trí na cúirteanna.  Fanfaidh ordú iompair i bhfeidhm ar feadh uas-thréimse de 2 bhliain.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach www.asboireland.ie le do thoil.

Back to top

 

6. Céard í feidhm na scoileanna coinneála leanaí?

Nuair atá leanbh i dtrioblóid leis an dlí agus nuair a chúisítear é/í le coir déanann an Chúirt gach iarracht chun a chinntiú gur féidir leis an leanbh fanacht ar scoil agus a bheith mar chuid den phobal ach fós déileáil le hiarmhairtí a bhaineann le gníomhaíochtaí an linbh.

Mar sin féin, mura féidir leis an gCúirt aon rogha eile a fháil chun dul i ngleic leis na cionta atá déanta ag an leanbh, cuirfidh an Chúirt leanbh chuig scoileanna coinneála leanaí. Soláthraíonn scoileanna coinneála leanaí oideachas, oiliúint agus cláir agus áiseanna eile. Soláthraíonn siad cúram agus treoir cheart do leanaí agus cabhraítear leo a n-áit a thógáil ar ais isteach sa phobal.

Téigh go barr

 

7. Cá bhfuil na scoileanna coinneála leanaí?

Tá 3 scoil coinneála leanaí: Scoil na mBuachaillí Bhaile an Oibricigh; Scoil na gCailíní Bhaile an Oibricigh; agus Teach na Tríonóide atá ar fad lonnaithe ar Champas Bhaile an Oibricigh i Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath.

Téigh go barr

 

8. Conas a théim i dteagmháil le Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig?

Tá ár sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig ar an suíomh gréasáin.

Téigh go barr