Comhairliúcháin

Plépháipéar ar Chionta Gnéis in aghaidh Daoine Soghonta

Is é cuspóir an pháipéir seo fáilte a chur roimh thuairimí ó pháirtithe leasmhara ar na tograí a leagtar amach i bhFoscríbhinn 1 den phlédhoiciméad chun alt 5 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993 – “Daoine ar a bhfuil mallachar meabhrach a chosaint” – a ionadú. Fáilteofar roimh mhionsonraí i gcomhair tuairimí scríofa atá le cur isteach faoi 5.30 p.m. Dé hAoine, 5 Meán Fómhair, 2014. Is féidir tuairimí a chur leis an bpost nó le ríomhphost mar a shonraítear sa phlédhoiciméad.
 

Plépháipéar ar Chionta Gnéis in aghaidh Daoine Soghonta (PDF-49KB)

 

Comhairliúchán Rialtais ar Athchóiriú Ceartais – Togra chun Údarás Póilíneachta neamhspleách a bhunú

Comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú ar nósanna imeachta i leith ceapacháin mar Bhreitheamh

Comhairliúchán ar chur i ngníomh an Achta Carthanas, 2009

Frith-Sciúradh Airgid

An Bille um Cheartas Coiriúil (Éilliú), 2012 – Scéim Ghinearálta 

Cosaint Sonraí

Athbhreithniú ar Chearrbhachas

Páipéar Bán ar an gCoireacht 

Athbhreithniú Straitéiseach ar Bheartas Pionósach


 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: