Comhsheirbhísí Airgeadais

                                 

 

 FSS Logo

Soláthraíonn Comhsheirbhísí Airgeadais seirbhísí airgeadais don Roinn agus d’ocht n-eagraíocht eile ar cliaint leis iad.

 

Cúlra

Díláraíodh Rannán Airgeadais na Roinne ó Bhaile Átha Cliath chuig Cill Airne i mí Lúnasa 1990. Ghlac sé le teideal corparáideach nua, Comhsheirbhísí Airgeadais, in 2005 tar éis athstruchtúrú a bheith déanta ar a phróisis ghnó ar aon dul leis an múnla gnó fad-bhunaithe maidir le seirbhísí comhroinnte. Is iad na hEagraíochtaí ar Cliaint leis iad ná

  • An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais  

  • an Garda Síochána 

  • Seirbhís Phríosúin na hÉireann

  • an tSeirbhís Chúirteanna

  • an tÚdarás Clarúcháin Maoine 

  • an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

  • Ardmhúsaem na hÉireann

  • Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

  • Roinn an Taoisigh


 
Gnó

San áireamh sna seirbhísí íocaíochta a sholáthraímid tá párolla, pinsin, sonraisc, speansais na bhfostaithe, deontais agus cúnamh dlí choiriúil. San áireamh le seirbhísí eile tá cothabháil ar mhórleabhair ghinearálta na gcuntas, cuntasaíocht agus tuairisceoireacht airgeadais, tacaíocht do chórais airgeadais agus córais den sórt sin a fhorbairt.  178 poist lánaimseartha sa FSS. 

Próiseálann an t-ionad FSS na tuarastail agus an pá do bhreis is 25,000 fostaí le cois 9,500 pinsinéir agus baintreach an Gharda Síochána. Láimhseáil muid breis is 490,000 idir sonrasc, íocaíocht as speansais agus íocaíocht chúnamh dlí choiriúil in 2012 thar ceann na n-eagraíochtaí ar cliaint leis an ionad iad. Sa bhliain chéanna, phróiseáil muid caiteachas de bhreis is €2.6 billiún. Úsáimid córas párolla Corepay agus córas íocaíochta sonraisc Oracle Financials.
 

Comhaontuithe Seirbhíse

Tá Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe ag an aonad FSS agus ag na hEagraíochtaí ar cliaint leis iad agus sainmhínítear leis na comhaontuithe sin an raon agus na caighdeáin le haghaidh na seirbhísí airgeadais a thugann an t-aonad. Tá táscairí feidhmíochta san áireamh leis na Comhaontuithe, rud a chabhraíonn linn feidhmíocht a bhainistiú. Eisímid tuairiscí míosúla chuig na hEagraíochtaí ar cliaint linn iad maidir le feidhmíocht de réir táscairí éagsúla ar aontaíodh tús áite a thabhairt dóibh agus eagraíonn an FSS cruinniú bliantúil le gach Cliant-Eagraíocht. Déantar athbhreithniú ar na Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse seo ó thráth go chéile chun a chinntiú go leanann ár gCliant-Eagraíochtaí de sheirbhís d’ardchaighdeán a fháil. Ina theannta sin, cuirtear leis an gcóras bainistithe feidhmíochta trí shuirbhéanna rialta a sheoladh maidir le leibhéil sástachta laistigh de Chliant-Eagraíochtaí le seachadadh na seirbhíse.

 

Gnó Nua

Tá ionad FSS Chill Airne ar fáil chun seirbhísí airgeadais cosúil lenar liostaíodh thuas a sholáthar do ranna, d’oifigí agus do ghníomhaireachtaí eile Rialtais.

2013 ANNUAL REPORT - GARDA SÍOCHÁNA SUPERANNUATION SCHEMES (PDF-295KB)

Sonraí Teagmhála

Seoladh:       

Comhsheirbhísí Airgeadais 
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais  

Bóthar Pháirc na bhFianna 
Cill Airne
Co. Chiarraí

 

 

 

 

Fón

(lasc-chlár):
(deasc chabhrach):

(064) 6670300
(064) 6670345
R-phost: fsshelp@justice.ie

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: