Forléargas ar Phróiseas an Pháipéir Bháin ar an gCoireacht

Soláthraíonn Páipéar Bán ráiteas ardleibhéil i leith bheartas an Rialtais, i leith na réasúnaíochta a bhaineann leis an mbeartas sin agus i leith na straitéisí chun éifeacht a thabhairt dó.

Ach a ndéanfar Páipéar Bán ar an gCoireacht a fhorbairt, beidh sé ar an gcéad cheann dá shórt agus ar an gcéad mhórscrúdú oifigiúil ar an gcur chuige foriomlán maidir le dul i ngleic leis an gcoireacht ó foilsíodh tuarascáil an Fhóraim Náisiúnta um an gCoireacht (1998) agus an phlécháipéis ‘Ag Dul i nGleic leis an gCoireacht’ (1997).

Le deich mbliana anuas is díol suntais iad na hathruithe fadréimseacha reachtaíochta agus eagraíochta a tharla i dtaca le córas ceartais choiriúil na hÉireann, mar aon le dáileadh acmhainní nach bhfacthas riamh roimhe seo do bhearta chun dul i ngleic leis an gcoireacht agus chun í a chosc. Tá dul chun cinn mór déanta tríd is tríd agus tá doimhneacht an fhreagra atáthar a thabhairt ar an gceist chasta seo méadaithe go mór.  Tá mionstaidéar déanta ar go leor saincheisteanna aonair sa réimse seo i rith na tréimhse sin agus beidh an saothar sin ina bhonn d'fhorbairt an Pháipéir Bháin.

D'ainneoin an dul chun cinn atá déanta, is fíorfhadhb leanúnach í an choireacht i gcónaí agus is díol ceart imní í i gcónaí do go leor daoine aonair agus do go leor pobal.

Dá bhrí sin agus i bhfianaise athruithe leanúnacha sóisialta agus cultúrtha ar shochaí na hÉireann, is tráthúil agus is gá measúnú a dhéanamh ar na córais agus na bearta atá ann chun an choireacht a chosc agus a chomhrac agus chun pleanáil d’fhorbairt bheartais san am atá romhainn amach.

Beidh áit lárnach ag an gcomhairliúchán maidir leis an bPáipéar Bán a ullmhú agus déanfar an comhairliúchán sin ar bhealaí difriúla chun go mbainfear amach réimse ionchuir forleathan uilechuimsitheach. Beidh deis iomlán ag daoine den phobal, mar aon le gníomhaireachtaí iomchuí pobail agus le comhlachtaí eile, cuidiú le cur le chéile an bheartais.

Comhairliúchán 

An Chéad Phlécháipéis – ‘An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail’ 

An Chéad Phlécháipéis – ‘An Choireacht a Chosc agus Sábháilteacht an Phobail’ - Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

An Dara Plécháipéis – ‘Smachtbhannaí Coiriúla’

An Dara Plécháipéis – 'Smachtbhannaí Coiriúla' – Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

An Tríú Plécháipéis – ‘Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin’ 

Cáipéis an Tríú Plécháipéis – ‘Coireacht Eagraithe agus Coireacht an Bhóna Bháin’ –Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - ‘Saoránaigh Scothaosta agus an Choireacht’ 

Achoimre ar Thorthaí an Chomhairliúcháin - ‘Tuairisc ar an gComhairliúchán le Daoine Óga faoin bPáipéar Bán ar an gCoireacht’ 

An Ceathrú Plécháipéis 'An Pobal agus Córas an Cheartais Choiriúil' 

Cláraigh chun eolas cothrom le dáta a fháil