Gardaí agus Póilíniú

‘Cuirfimid forfheidhmiú an dlí, cosc na coiriúlachta agus slándáil an phobail chun cinn le hathchóiriú ar struchtúr agus ar sheirbhísí an Gharda Síochána agus trí bheartais éifeachtacha frithchoiriúlachta a fhorbairt, trí dhlíthe cothroma agus éifeachtacha a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú agus trína chinntiú go bhfeictear Gardaí i mbun dualgas sa phobal’.

Ráiteas Straitéise 2008-2010 na Roinne Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí. Is é rannóg an Gharda Síochána/na Póilíneachta sa Roinn an nasc atá idir Coimisinéir an Gharda Síochána ar láimh amháin agus an tAire, an Rialtas agus an reachtaíocht ar an láimh eile. I measc na bhfreagrachtaí tá na réimsí seo a leanas (ach níl siad teoranta dóibh):

  • acmhainní daonna agus caidreamh tionscail: beartas a riaradh i dtaca le hearcaíocht, ardú céime, éirí as oifig agus araíonacht 
  • caighdeáin agus cuntasacht: monatóireacht a dhéanamh ar eiticí agus ar iompraíocht, binsí fiosraithe agus fiosrúcháin, imeachtaí sibhialta agus cúiteamh 
  • acmhainní agus bonneagar: foirgnimh an Gharda Síochán a fhorbairt agus a chothabháil mar aon le gach trealamh eile cosúil le raidiónna, feithiclí   agus mar sin de  
  • comhoibriú póilíneachta 
  • athchóiriú agus nuachóiriú: athbhreithniú ar struchtúir agus ar shocruithe maidir le déileáil le riaradh agus bainistiú an Gharda Síochána


 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: