Próiseas comhchomhairliúcháin ar an gcomhlacht nua um chearta an duine agus comhionannas


Tá an Gasra Oibre ar bhunú an Choimisiúin fheabhsaithe nua um Chearta an Duine agus Comhionannas ag lorg ionchuir agus smaointe ón tsochaí shibhialta, ó dhaoine den phobal agus ó dhaoine ar spéis leo todhchaí chearta an duine agus an chomhionannais in Éirinn, ar cheisteanna tábhachtacha a eascraíonn óna gcuid Téarmaí Tagartha. Cuideoidh an próiseas comhchomhairliúcháin seo chun eolas a chur ar fáil do bhreithniú an Ghasra Oibre ar na feidhmeanna, na gnéithe agus na tosaíochtaí a bheidh ag an gCoimisiún nua um Chearta an Duine agus Comhionannas.

 

Cheap an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Alan Shatter T.D., an Gasra Oibre ar an 6 Deireadh Fómhair agus bhí dhá chruinniú acu go dtí seo.

 

Is iad seo a leanas na croícheisteanna a bhfuil comhchomhairle a déanamh ag an nGasra Oibre ina leith:

 

  1. Cad ba mhaith le daoine go ndéanfadh an comhlacht nua?

 

  1. Cad iad na gnéithe agus na feidhmeanna atá ag teastáil ón gcomhlacht nua chun na nithe sin a dhéanamh?

 

  1. Cén struchtúr ba chóir a bheith ag an gcomhlacht nua agus cad iad na modhanna oibre ba chóir dó a úsáid chun a bhfuil thuas a bhaint amach?

 

Tá beartaithe go mbeidh an Coimisiún nua bunaithe faoi dheireadh Fheabhra 2012. Ós rud é go bhfuil fráma ama chomh gairid sin ag an nGasra Oibre dá gcuid oibre, is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé Céadaoin, 23 Samhain 2011, ar 5.30pm.

 

Ní ceart go mbeadh dréachtaí níos faide ná 1,500 focal agus is féidir iad a chur le ríomhphost chuig info@upr.ie.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ó Rúnaíocht an Ghasra Oibre, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Urlár 2, Cearnóg an Easpaig, Cnoc Réamoinn, Baile Átha Cliath 2.

 

 

 

Nóta d’Eagarthóirí:

 

Seo a leanas mionsonraí faoi bhallraíocht an Ghasra Oibre agus a dTéarmaí Tagartha:

 

Michael Whelan (Cathaoirleach)          

Michael Farrell            An Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn

Tom O Higgins           An Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn

Helen O Neill              An Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn

Lia O Hegarty             An Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn

Peter White                 An tÚdarás Comhionannais

Kieran Rose                An tÚdarás Comhionannais

Ellen Mongan              An tÚdarás Comhionannais

Betty O Leary             An tÚdarás Comhionannais

Diarmuid Cole            An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Tom Cooney               Sainchomhairleoir don Aire Shatter

 

 

Téarmaí Tagartha don Ghasra Oibre ar an gCoimisiún nua um Chearta an Duine agus Comhionannas

 

Tá an Rialtas tar éis cinneadh a dhéanamh gurb é an tslí is éifeachtaí chun an chomh-aidhm a bhaint amach i dtaca le cultúr urraime do chearta an duine agus don chomhionannas a thabhairt i gcrích ná trí Choimisiún nua, comhtháite agus neamhspleách um Chearta an Duine agus Comhionannas (CCDC) a chur ar bun. Coimeádfaidh an Coimisiún cumhachtaí agus dualgais reachtúla na gcomhlachtaí atá ann faoi láthair – mar shampla, an chumhacht chun tograí reachtacha a scrúdú.

 

Is é cuspóir an ghrúpa seo ná:

 

1. An dea-chleachtas i ngach eagraíocht a shainaithint, mar aon leis an struchtúr agus an próiseas trína bhféadfaidh an CCDC urraim do chearta an duine, comhionannas, éagsúlacht agus saoirse agus dínit an duine aonair a áirithiú; agus na cleachtais, más ann, i ngach eagraíocht ar gá athrú a dhéanamh orthu a shainaithint, mar aon leis na hathruithe a bheidh á moladh.

 

2. Feidhmeanna agus réimsí oibre na gcomhlachtaí atá ann faoi láthair agus atá le cumascadh a shainaithint; na feidhmeanna nua ba chóir a chur leis na feidhmeanna sin a shainaithint, mar aon leis na feidhmeanna, más ann, ar chóir scor díobh.

 

3. An tslí a dtéann na comhlachtaí atá ann faoi láthair i gcomhairle le húsáideoirí na seirbhíse a leagan amach; na bearta, más ann, a bheidh le déanamh chun leathnú a dhéanamh ar bhonn úsáideoirí na seirbhíse a leagan amach, mar aon leis an tslí ar fhóin próisis den sórt sin do phleanáil oibre gach eagraíochta, agus an tslí ar féidir feabhas a chur ar na comhshocraíochtaí sin chun críocha an CCDC a mholadh.

 

4. Comhairle a thabhairt maidir leis na modhanna nua a bhféadfadh an CCDC feidhm a bhaint astu le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chur i gcrích maidir le heolas, oideachas agus mar sin de a sholáthar i bhfianaise na taithí atá faighte ag an dá eagraíocht, ag cuimhneamh ar an staid fhoriomlán eacnamaíochta agus ar na costais a bhain le feachtais a reáchtáladh go nuige seo.

 

5. Scrúdú a dhéanamh ar na struchtúir inmheánacha atá ag an dá chomhlacht faoi láthair agus na hathruithe a bheidh ag teastáil sa CCDC a shainaithint.

 

6. An suíomh is fearr don CCDC a mholadh.

 

7. Comhairle a thabhairt maidir leis na comhshocraíochtaí foirne ab fhearr, ag cuimhneamh ar na nithe seo a leanas:

·   Prionsabail Pháras;

·   an gá atá le leanúnachas seirbhíse foirne a chinntiú;

·   an gá atá lena chinntiú go mbeidh na scileanna cuí ar fáil don Choimisiún agus go mbeidh na scileanna sin solúbtha go leor chun go mbeidh an Coimisiún in ann freagairt do dhúshláin nua, agus san am céanna deiseanna forbartha gairmréime a chur ar fáil don fhoireann;

·   an staid fhoriomlán reatha eacnamaíochta agus acmhainní teoranta an Rialtais.

 

8. Comhairle a thabhairt maidir leis an gcleachtas ab fhearr don CCDC le linn dóibh sainchuspóirí a bheartú agus maidir leis na táscairí feidhmíochta ba chóir a úsáid chun baint amach na gcuspóirí sin a thomhas.

 

9. Comhairle a thabhairt maidir leis na bealaí cuir chuige nó na modhanna ab fhearr chun athruithe a bhaint amach – mar shampla, úsáid níos mó a bhaint as cóid chleachtais nó as cásanna straitéiseacha chun athruithe a bhaint amach. An bhfuil dearcadh ann ar cé acu ceann a d’fhéadfadh an toradh ba mhó a bhaint amach. Bíonn baint ag an Stát le cásanna cúirte, bealach amháin nó bealach eile, de ghnáth. An mbeadh níos mó úsáide a bhaint as cóid chleachtais éifeachtach sa tsochaí leathan?

 

10. Comhairle a thabhairt maidir leis an bhfoirm cumhachtaí fiosrúcháin ab fhearr, agus, go háirithe, a bhreithniú, maidir leis an gcumhacht reatha fiosrúcháin, an mbeadh sé níos éifeachtaí dul leis an múnla a úsáideadh le haghaidh Chluana.