Eolas Fúinne

Is é an comh-mhisean atá againn  cuidiú  le háit níos sábháilte agus níos cothroime  a dhéanamh d’Éirinn  mar áit le cónaí, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air agus le gnó a dhéanamh ann. Síneann dualgas theaghlach Dlí agus Cirt thar raon d’imní a bhíonn ar dhaoine agus téann i ndréim le gnéithe i saol an náisiúin a bhíonn éagsúil mar chosaint beatha agus maoine, cosc agus aimsiú i gcás coireanna; comhionannas ó thaobh chaitheamh le daoine a chothabáil agus a chur chun cinn; seirbhísí a sholáthar do cheannach agus do dhíol maoine;  bainistiú a dhéanamh ar inimirce isteach sa Stát; tacú le lánpháirtiú agus Seirbhís Cúirteanna agus cineálacha eile binsí fiosraithe a sholáthar. Ar bhonn idirnáisiúnta déanann an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóiriú Dlí agus an Roinn freastal ar leasanna na hÉireann  maidir le cúrsaí Dlí agus Cirt agus gnóthaí Baile trína bheith lánpháirteach san Aontas Eorpach, i gComhairle na hEorpa agus sna Náisiúin Aontaithe i measc fóram eile idirnáisiúnta.


Tá an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóiriú Dlí struchtúrtha thart ar charnáin Rannán, gach ceann díobh faoi stiúir chomhalta den Choiste Comhairle Bainistíochta (MAC), atá freagrach as riarachán agus polasaí maidir le:

 • An Garda Síochána 
 • Athchóiriú Dlí Sibhialta
 • Comhtháthú Imirceach
 • Chomhionannais
 • Polasaí na gCúirteanna
 • Coiriúlacht, Slándáil agus Tuaisceart Éireann
 • Athchóiriú an Dlí Coiriúil, Polasaí um Príosúin agus Promhadh 
 • Comhionannas agus Míchumas
 • Cúrsaí AE/Idirnáisiúnta
 • Acmhainní Daonna, Seirbhísí Corparáideacha, Forbairt Eagraíochta, Forbairt Tionscnamh, Airgeadas, Iniúchadh Inmheánach agus TF
 • Inimirce agus Seirbhísí Coibhneasacha
 • Cúnamh Frithpháirteach agus Eiseachadadh
 • Áisineacht Fháilte agus Comhtháite

Tá cinn na ngníomhaireachtaí oifigí seo a leanas de chuid na Roinne ina gcomhaltaí den Choiste Comhairle Bainistíochta:

 • Aonad Frith-Ghainneála
 • Cosc-An Oifig Náisiúnta um Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe a Chosc
 • Seirbhís Phriosúin na hÉireann
 • Ceartas i leith an Aosa Óig

Ar an iomlán tá thart ar 26,000 duine fostaithe feadh Dlí agus Cirt agus Athchóiriú Dlí ó Ghardaí go hoifigigh Príosúin, Oifigigh Promhaidh go státseirbhísigh ginearálta. Faoi Chlár Diláraithe an Rialtais tá ós cionn 900 ball foirne páirteach in athlonnú leanúnach d’ionaid áirithe den Roinn agus an earnáil Ceartais níos leithne go seacht suíomh ar fud na tíre – An Longfort, An Uaimh, Cúl na tSúdaire, Ros Cré, Ros Comáin, Durlas agus Baile Thiobraid Árann.

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas: